دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسیدر این جزوه – آمار و احتمالات مهندسی – خواهید خواند

 • آزمایش تصادفی ( پدیده هایی که در زندگی ما رخ نمی دهد )
 • آشنایی با فضای نمونه
 • پیشامد ( زیر مجموعه ای از فضای نمونه آزمایش تصادفی است )
 • روش های آنالیز ترکیبی ( اصل شمارشی ، ترکیب n شی متمایز با تکرار و …. )
 • دیدگاه های مختلف در محاسبه احتمال
 • دیدگاه فراوانی نسبی و احتمال ذهنی
 • آشنایی با اصل شمارش ، ترکیب و ترتیب
 • روش تشخیص فضای نمونه در مسائل احتمال
 • ترتیب n شی متمایز ( یعنی آرایش داخل گروه )
 • احتمال از دیدگاه کلاسیک
 • احتمال از دیدگاه ذهنی ( مبنای محاسباتی نداره و طبق نظر افراد مختلف بیان می شود )
 • قوانین موضوعی در احتمال
 • احتمال شرطی ( شرط یا احتمالی که قبلا” رخ داده است )
 • افراز یک مجموعه
 • آشنایی با قانون احتمال کل
 • قضیه بیز ( به نام احتمال پیشین غیر شرطی نیز نامیده می شود )
 • استقلال دو پیشامد و تعمیم آن به n پیشامد
 • متغیر های تصادفی
 • تابع احتمال و تابع توزیع ( تجمعی )
$35.00 – خرید


پاسخی بنویسید: