دانلود جزوه جبر خطیدر این جزوه جبر خطی خواهید خواند

فصل اول : مروری بر بردار ها و ماتریس ها

 • آشنایی با قواعد و عملیات بردار ها و ماتریس
 • بردار ها ، ماتریس ها و قواعد عملیات آنها
 • عملیات جمع و تفریق در بردار ها و ماتریس ها
 • ضرب یک عدد اسکالر در بردار و ماتریس ( حاصلضرب یک بردار یا ماتریس )
 • ترکیب خطی بردار ها
 • تعریف ضرب داخلی بردار ها
 • بدست آوردن نامساوی مثلثاتی با استفاده از نامساوی کوشی شوارتز
 • تعبیر هندسی برای نامساوی مثلثاتی
 • ضرب داخلی توابع پیوسته
 • ضرب ماتریس ها
 • اثر ماتریس مربعی
 • دترمینان ماتریس ها ( خواص دترمینان )
 • آشنایی با رابطه بسط لاپلاس
 • ماتریس های منفرد ، غیر منفرد و ماتریس معکوس
 • روابط کاربردی از ماتریس های بلوکی و دترمینان ها

 

فصل دوم : دستگاه معادلات جبری خطی

 • معرفی دستگاه معادلات جبری خطی
 • محاسبه عدد حالت ماتریس ها
 • حل دستگاه معادلات جبری خطی بر پایه الگوریتم ها
 • آشنایی با ماتریس جایگشت ( ماتریس مقدماتی )
 • حجم محاسبات جبری الگوریتم حذفی گوسی
 • فرم سطری پلکانی
$35.00 – خرید


پاسخی بنویسید: