دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲در این جزوه ریاضی عمومی ۲ خواهید خواند

 • تابع یک متغیره
 • فرم ضمنی تابع یک متغیره و دو متغیره
 • دامنه و برد توابع دو و سه متغیره
 • آشنایی با روش مسیر گیری ( برای اثبات عدم وجود حد می باشد )
 • پیوستگی تابع
 • برسی پیوستگی تابع در مبدا
 • مشتقات جزئی تابع دو متغیره
 • مشتقات جزئی مرتبه اول و دوم توابع
 • مشتق ضمنی ( تابع ضمنی یک متغیره و دو متغیره )
 • مشتق ضمنی و زنجیره ای
 • مشتق جهتی یا سویی ( مشتق تابع u در جهت بردار )
 • آشنایی با بردار گرادیان و ویژگی های مهم آن
 • ماکزیمم و مینیمم مقدار مشتق تابع
 • معادلات صفحه مماس و خط قائم بر رویه
 • ماکزیمم و مینیمم توابع ۲ متغیره
 • تعریف نقطه بحرانی ( اکسترمم )
 • روش محاسبه نقاط اکسترمم تابع
 • تعریف منحنی ( مسیر حرکت یک متحرک در صفحه یا در فضا می باشد )
 • نمایش پارامتری و برداری منحنی ها
 • معادلات خط مماس و صفحه قائم بر منحنی
 • بردار یکه مماس ( برداری است در جهت بردار مماس با اندازه یک )
 • صفحه بوسان ( صفحه ای است که توسط دو بردار T و N ساخته می شود )
$35.00 – خرید


پاسخی بنویسید: